Cách sống cũng có thể thay đổi hệ gene, loài người không phải là sinh vật đặc biệt... là những phát hiện khoa học gây bất ngờ cho nhiều người.